HỆ THỐNG DUNG MÔI

Catalyzed code độ bóng độ cứng thời gian khô đặc tính khác
PHA SƠN PHỦ BÓNG T - 33 --- --- --- HÒA TAN TỐT, LÁNG MẶT, DỄ SỬ DỤNG
PHA SƠN PHỦ BÓNG T - 32 --- --- --- HÒA TAN TỐT, BÓNG, LÁNG
PHA SƠN PHỦ BÓNG T - 34 --- --- --- HÒA TAN TỐT, LÁNG MẶT, CAO CẤP
PHA LÓT T - 31 --- --- --- hòa tan tốt, nhanh khô


* GHI CHÚ/ NOTES : Từ ngôi sao đến ngôi saongôi saongôi saongôi saongôi saongôi saongôi sao : Từ thấp đến cao, so sánh tính chất với các sản phẩm cùng tính năng sử dụng.Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image