Mục tiêu - Nhiệm vụ

Xây dựng hệ thống sản phẩm chất lượng cao, hợp tác với các đối tác khác để mang lợi ích đến cho khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các yêu cầu dịch vụ sau bán hàng, thiết lập các kế hoạch phát triển bền vững.

Mục tiêu:

  • Xây dựng một dãy sản phẩm cốt lõi với chất lượng và hiệu quả cao được đánh giá bởi khách hàng về giá trị và thỏa mãn nhu cầu khách hàng.
  • Tìm hiểu và hợp tác với các đối tác khác có liên quan để mang lợi ích đến cho khách hàng với chuỗi cung ứng của họ.
  • Đảm bảo và xây dựng công ty để có thể chuyển đổi những giá trị này đến người sử dụng trên thị trường nói chung.
  • Tiếp tục kế hoạch phát triển và nâng cao trình độ lực lượng lao động của công ty.

Nhiệm vụ:

  • SENTO thiết lập mạng lưới phân phối bao gồm các đại lý và đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp để tiếp cận và phục vụ khách hàng với sự hài lòng cao nhất.
  • SENTO tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ các yêu cầu dịch vụ sau bán hàng của khách hàng cho những sản phẩm mà chúng tôi cung cấp.
  1. SENTO thiết lập các kế hoạch phát triển bền vững và xây dựng lực lượng lao động mạnh của Công ty để đạt được tầm nhìn và mục tiêu chung. 

hỗ trợ kỹ thuật khác

Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image
Owl Image